Autostoeltjeswinkel.com is dé online zoekmachine voor autostoeltjes en gerelateerde producten van Nederland en België. Wij hebben het aanbod aan autostoeltjes van de beste Nederlandse webwinkels samengevoegd in onze overzichtelijke metashoppingplatform en marketplace. Op dit moment tellen we duizenden producten op onze website.

Op Autostoeltjes.com krijgt u toegang tot verschillende webwinkels waar u betrouwbaar, eenvoudig en snel producten kunt bestellen. De door Autostoeltjeswinkel.com geselecteerde webwinkels zijn allemaal uitvoerig gescreend op snelle levertijd, betrouwbare service en lage (of geen) verzendkosten. Op elke product pagina treft u onder “extra informatie” details over de webshop. Zo weet u dus zeker dan de via ons aangeboden producten altijd snel bij u thuis zijn voor de goedkoopste en laagste prijs. Desondanks is Autostoeltjeswinkel.com slechts een bemiddelaar. Dit betekent dat indien u een bestelling plaatst via Autostoeltjeswinkel.com u een overeenkomst sluit met de Webhop(s) die hun aanbod op Autostoeltjeswinkel.com aanbieden. Bij de productomschrijving wordt duidelijk kenbaar gemaakt met welke Webwinkel u een overeenkomst sluit indien u het product besteld. Het bestelproces doorloopt u op de website van de desbetreffende Webwinkel. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan de desbetreffende Webwinkel. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Webwinkel waar u de bestelling plaatst. Houdt u er rekening mee dat op de overeenkomst die u sluit met de Webwinkel algemene voorwaarden van de desbetreffende Webwinkel van toepassing zijn.

Omdat Autostoeltjeswinkel.com slechts bemiddelingsdienst levert, zijn wij niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met de Webwinkel(s). De samenstelling van de Webwinkels gebeurd uitermate zorgvuldig. Autostoeltjeswinkel.com wil bezoekers een zo goed mogelijk, gefilterd, aanbod bieden van alleen de mooiste kwaliteit producten uit de beste Webwinkels. Mocht u klachten over de diensten van Autostoeltjeswinkel.com hebben, of een van de aangesloten Webwinkels, dan horen dat graag van u. Een klacht kunt u indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze voorwaarden of via het contactformulier op Autostoeltjeswinkel.com.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze Website. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Website. Wij adviseren u dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1 Autostoeltjeswinkel.com: Van Den Ing Webmarketing, gevestigd te Otterlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30262078, handelend onder de naam Autostoeltjeswinkel.com.

1.2 Webwinkel: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de Website en waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5 Website: de website van Autostoeltjeswinkel.com, te raadplegen via www.autostoeltjeswinkel.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.6 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of Webwinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van de Website van Autostoeltjeswinkel.com, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien Autostoeltjeswinkel.com daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien Gebruiker een product besteld via de Website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de Webwinkel die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de Webwinkel eigen algemene voorwaarden hanteert.

Artikel 3. Informatie op de website

3.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die Autostoeltjeswinkel.com ontvangt van de Webwinkels of affiliate marketing partners. Autostoeltjeswinkel.com zal de informatie regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de Website afkomstig is van de Webwinkels en niet is samengesteld door Autostoeltjeswinkel.com. Autostoeltjeswinkel.com kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.

3.3 Indien de informatie op Autostoeltjeswinkel.com afwijkt van de informatie op de website van de Webwinkel die het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende Webwinkel leidend.

3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de Webwinkel, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de Webwinkel.

Artikel 4. Kortingscodes

4.1 Autostoeltjeswinkel.com kan op de Website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Autostoeltjeswinkel.com behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

4.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de Webwinkel. Doet hij dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.

4.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de Website vermeldt.

4.4 De Webwinkel kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf).

Artikel 5. Reviews

5.1 Autostoeltjeswinkel.com kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.

5.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

– alle op de Website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Autostoeltjeswinkel.com; – geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden; – geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn; – geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden; – geen berichten van Autostoeltjeswinkel.com of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken; – geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers; – geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van de Website.

5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Autostoeltjeswinkel.com kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.

5.4 Gebruiker erkent dat Autostoeltjeswinkel.com niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch daarna.

5.5 Indien Autostoeltjeswinkel.com echter tot het inzicht komt dat Reviews op de Website niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.

5.6 Autostoeltjeswinkel.com is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Autostoeltjeswinkel.com de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.

5.7 Gebruiker vrijwaart Autostoeltjeswinkel.com voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige Reviews op de Website.

5.8 Gebruiker verleent Autostoeltjeswinkel.com een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Autostoeltjeswinkel.com om Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

Artikel 6. Klachten

6.1 Eenieder kan Autostoeltjeswinkel.com in kennis stellen van Reviews die jegens hem onrechtmatig zijn.

Autostoeltjeswinkel.com hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot de Reviews kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de Website.

6.2 Indien een klacht naar het oordeel van Autostoeltjeswinkel.com gerechtvaardigd is, is Autostoeltjeswinkel.com gerechtigd de Review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is Autostoeltjeswinkel.com in dat geval gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Autostoeltjeswinkel.com zal Gebruiker in dat geval zo veel mogelijk informeren over het verloop van deze procedure.

6.3 Bij herhaaldelijke klachten over Reviews van of bij het herhaaldelijk overtreden van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker, is Autostoeltjeswinkel.com gerechtigd Gebruiker de toegang tot de Website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.

6.4 Autostoeltjeswinkel.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door het ingrijpen van Autostoeltjeswinkel.com om in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de Review niet in strijd is/zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Gebruiker begrijpt dat Autostoeltjeswinkel.com slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Webwinkel(s).

7.2 Autostoeltjeswinkel.com is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de Webwinkel(s), waardoor Gebruiker het product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.

Artikel 8. Wijziging Algemene Voorwaarden

8.1 Autostoeltjeswinkel.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van de Website te staken.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Autostoeltjeswinkel.com verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

9.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de Webwinkel en derhalve niet aan Autostoeltjeswinkel.com. Autostoeltjeswinkel.com heeft geen invloed op hoe de Webwinkels met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Webwinkels op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Autostoeltjeswinkel.com is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en Autostoeltjeswinkel.com en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Autostoeltjeswinkel.com zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Mail: info@vandening.com Tel: 0318-847060

of per post aan:

Van Den Ing Webmarketing
t.a.v. Autostoeltjeswinkel.com
Arnhemseweg 4
6731BS Otterlo

©2014 - 2024 Autostoeltjeswinkel | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy statement

Webdesign en ontwikkeling door Webdesign